HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS, NÉVVÁLTOZTATÁS 

A magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeit (születés, házasság, válás, elhalálozás) Magyarországon is anyakönyveztetni kell, függetlenül attól, hogy magyar állampolgárságukat mikor és milyen jogcímen szerezték.

Konzuli hivatalunk feladatai közé tartozik az anyakönyvezés teljes körű lebonyolítása az Elektronikus Anyakönyvi rendszeren (EAK) keresztül és az anyakönyvi kivonatok nyomtatása is. A konzul által kiállított magyar anyakönyvi kivonatokhoz Apostille csatolására nincs szükség a spanyolországi hivatalokban történő felhasználás esetén, azonban az EU 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti többnyelvű formanyomtatvány – fordítás segédlet csatolását megkövetelhetik.

A többnyelvű formanyomtatványról bővebb információk: https://e-justice.europa.eu/35981/HU/public_documents_forms?init=true

Általános szabályok

 • A benyújtáskor kitöltött adatlapnak az érintett anyakönyvi esemény időpontjában fennálló állapotot kell tükröznie. A hazai anyakönyvezés során az eseményt a születés, házasságkötés, válás vagy haláleset időpontjának megfelelő állapot szerint kell anyakönyvezni.
 • külföldi helységnevet az illető országban használatos módon kell anyakönyvezni. A hivatalos külföldi helységnév mellett - ha ismert és volt hivatalos magyar elnevezése - zárójelben a magyar elnevezést is fel kell tüntetni.
 • A születés, házasság és válás hazai anyakönyvezése iránti kérelmet az érdekelt, a törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja személyesen nyújthatja be; a haláleset hazai anyakönyvezése postai úton is kezdeményezhető.
 • A kérelemhez az anyakönyvi kivonatot eredetiben kell benyújtani. Ezt a hazai anyakönyvi eljárás befejeztével csak akkor kapják vissza, ha ezt az igényt a kérelem beadásakor jelezték, és a kérelemhez az anyakönyvi kivonat egy másolatát is csatolták.
 • Apai elismerő nyilatkozat Spanyolországban kizárólag hivatásos konzulnál, azaz a madridi konzuli hivatalban, a barcelonai főkonzulátuson vagy a málagai konzuli irodában tehető, tiszteletbeli konzul előtt nem. Ahhoz, hogy az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályú legyen, szükséges az anya és a 14. életévét betöltött gyermek hozzájáruló nyilatkozata. Hozzájáruló nyilatkozatot hivatásos konzul mellett a tiszteletbeli konzulok előtt is meg lehet tenni.  
 • Amennyiben a szülők házassága nincs Magyarországon anyakönyvezve, a gyermek hazai anyakönyvezésének kérelmezésével együtt azt is kérelmezni kell.
 • gyermekek családi nevére vonatkozóan a férjnek és a feleségnek együttesen kell nyilatkozniuk, ezért az adatlapot mindkettőjüknek alá kell írni.
 • Amennyiben a házasság nincs Magyarországon anyakönyvezve, a válás hazai anyakönyvezésének kérelmezésével együtt azt is kérelmezni kell.

A kérelemnyomtatványokon nem szükséges a kérelmezők aláírását hitelesíteni, illetve a bemutatott másolatokat hitelesíteni, akkor sem, ha a felek egyike külföldi állampolgár.

A hazai anyakönyvezési eljárások ingyenesek. Kivételt csak az apai elismerő nyilatkozat jelent, melynek díja 35.- EUR, egyéb eljárási díjat vagy illetéket nem kell fizetni. 

A hazai anyakönyvezési, illetve névváltoztatási eljárások tiszteletbeli konzul előtt is elindíthatóak (az apai elismerő nyilatkozat kivételével).

Amennyiben a madridi konzuli hivatalban kívánja az anyakönyvezési vagy névváltoztatási kérelmét beadni, akkor a https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu weboldalon szükséges előzetesen időpontot foglalnia a megfelelő ügytípus kiválasztásával.

A kérelmezéshez szükséges dokumentumok:

1) Születés hazai anyakönyvezése: 

 • születés hazai anyakönyvezésére irányuló kitöltött kérelem. Ezt az adatlapot az elektronikus anyakönyvi rendszerbe (EAK) történt adatfelvitel után nyomtatjuk ki, aláírására a konzul előtt kerül sor. 
 • A születés tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat. Figyelem: a Spanyolországban használatos Családi Könyv (Libro de Familia) nem felel meg az ügyintézéshez. Minden esetben a születési anyakönyvi kivonatot (Certificación del Acta de Nacimiento) szükséges benyújtani, amelyet a születés helye szerinti anyakönyvi hivatal (Registro Civil) ingyenesen kiállít. Az anyakönyvi kivonathoz szükséges beszerezni az EU 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti többnyelvű formanyomtatvány – fordítás segédlet (impreso estándar multilingüe) dokumentumot vagy hiteles fordítást.  A többnyelvű formanyomtatvány – fordítás segédletet a Registro Civiltől szükséges kérni és kiállítása ingyenes.
 • Szülők személyazonosító okmányai és magyar lakcímigazolványai eredetiben és másolatban.
 • Kitöltött és mindkét szülő által aláírt adatlap a gyermek lakcím-nyilvántartásba vételéhez. Az anyakönyvezendő gyermeket csak az apa vagy az anya azon állandó, magyarországi vagy külföldi címére tudják bejelenteni, amely a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szerepel. Ha mindkét szülő Magyarországon élő magyar állampolgárként van bejelentve, a gyermeket is csak Magyarországon élő magyar állampolgárként jelenthetik be (az adatlapon a szállásadó adatait is kötelező kitölteni). Ha az egyik szülő külföldön élő magyar állampolgár vagy külföldi és nem szerepel a Belügyminisztérium nyilvántartásában, akkor kérhetik a gyermek külföldön élő magyar állampolgárként való nyilvántartásba vételét. A bejelentésnek mindkét esetben valamelyik szülő állandó lakcímére kell megtörténnie.   
 • Szülők házassági anyakönyvi kivonata eredetiben. Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, úgy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat szükséges, amit a kérelmezéskor a konzul előtt is meg lehet tenni. Az apai elismerő nyilatkozatot meg lehet tenni a gyermek születése után, vagy a gyermek születése előtt is.

2) Házasság hazai anyakönyvezése

 • házasság hazai anyakönyvezésére irányuló kitöltött kérelem. Ezt az adatlapot az elektronikus anyakönyvi rendszerbe (EAK) történt adatfelvitel után nyomtatjuk ki, aláírására a konzul előtt kerül sor. 
 • A házasság tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat. Figyelem: a Spanyolországban használatos Családi Könyv (Libro de Familia) nem felel meg az ügyintézéshez. Minden esetben a házassági anyakönyvi kivonatot (Certificación del Acta de Matrimonio) kérjük, amelyet a házasságkötés helye szerinti anyakönyvi hivatal (Registro Civil) ingyenesen kiállít. Az anyakönyvi kivonathoz szükséges beszerezni az EU 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti többnyelvű formanyomtatvány – fordítás segédlet (impreso estándar multilingüe) dokumentumot vagy hiteles fordítást.  A többnyelvű formanyomtatvány – fordítás segédletet a Registro Civiltől szükséges kérni és kiállítása ingyenes.
 • Házastársak személyazonosító okmányai eredetiben.
 • Házastársak nyilatkozatai a házassági névviselésről.
 • Ha a házastársak közül az egyik fél nem jelenik meg személyesen a kérelem benyújtásakor, az ő (két tanú aláírásával ellátott, írásbeli) nyilatkozata a gyermek családi nevére vonatkozóan.
 • házasságkötés előtti családi állapot igazolására elvált családi állapot esetén jogerős bontóítélet, özvegy családi állapot esetén az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
 • Házastársak születési anyakönyvi kivonatainak másolata.

3) Válás hazai anyakönyvezése

 • válás hazai anyakönyvezésére irányuló kitöltött kérelem. Aláírására a konzul előtt kerül sor. 
 • A felek személyazonosító okmányai eredetiben.
 • A válás bejegyzését is tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat és szükség esetén annak hiteles magyar fordítása.
 • házasság felbontását igazoló eredeti jogerős ítélet és annak hiteles magyar fordítása. 
 • A 2004. május 1. után EU-tagállamban kimondott válás esetén ún. Brüsszel II. igazolás. Az igazolást csak külön kérésre adja ki a válást kimondó bíróság, amelyhez nem szükséges hiteles fordítás.
 • Amennyiben a volt házastárs vissza kívánja venni születési nevét, akkor külön kérelmet kell benyújtania a házassági névviselési forma módosítása iránt.

4) Haláleset hazai anyakönyvezése

 • haláleset hazai anyakönyvezésére irányuló kitöltött kérelem.
 • Az elhalálozás tényét bizonyító eredeti halotti anyakönyvi kivonat (Certificación del Acta de Defunción). Az anyakönyvi kivonathoz szükséges beszerezni az EU 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti többnyelvű formanyomtatvány – fordítás segédlet (impreso estándar multilingüe) dokumentumot vagy hiteles fordítást.  A többnyelvű formanyomtatvány – fordítás segédletet a Registro Civiltől szükséges kérni, amelynek kiállítása ingyenes.
 • Az elhunyt személyazonosító okmánya eredetiben.
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonatának másolata.
 • Az elhunyt családi állapotának igazolására házassági anyakönyvi kivonat másolata, jogerős bírósági ítélet másolata vagy halotti anyakönyvi kivonat másolata.

 

Névviselés, névváltoztatás

A névviselés általános szabályai

 • születési név az a név, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll. A családi név egy- vagy kéttagú. A kéttagú családi név tagjait kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két utónevet lehet. Jogszabályi háttér: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 44.-46.§
 • házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a törvényben felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet. A házassági név családi nevekből képzett része legfeljebb kéttagú lehet. Jogszabályi háttér: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 47.-48.§, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:27. §. 
 • Amennyiben a kérelmező aláírja az Adatlapot, úgy személyesen nyilatkozik a benne foglaltakról és elfogadja az abban lévő adatok valódiságát. 
 • A gyermek – szüleinek megállapodása szerint – apjának vagy anyjának családi nevét viseli. A saját nevüket viselő szülők megállapodása alapján a gyermek az apa és az anya családi nevét együtt is viselheti. 
 • A házasságban élő szülők valamennyi, a házasság fennállása alatt született közös gyermekének csak azonos családi neve lehet. 
 • Közös házassági nevet viselő házastársak gyermeke csak a szülők közös házassági nevét viselheti. 
 • A gyermek családi neve legfeljebb kéttagú lehet. 
 • Születés hazai anyakönyvezése során a gyermek családi neveként a külföldi okiratban szereplő családi nevet kell feltüntetni, feltéve, hogy az a családjogi törvény szabályainak megfelel. Ha nem felel meg, a szülők nyilatkozata – nagykorú gyermek születésének hazai anyakönyvezése során az érintett nyilatkozata – alapján kell a családi nevet feltüntetni. 
 • Abban az esetben, ha a gyermek családi jogállása teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételével rendeződik, vagy bíróság állapítja meg az apa személyét, a szülőknek a gyermek családi nevének meghatározásakor választási lehetőségük van; a gyermek vagy az apja vagy az anyja családi nevét, vagy kettőjük összekapcsolt családi nevét viselheti. 
 • Magyar állampolgár születésének hazai anyakönyvezése során kérheti a külföldi anyakönyvi okiratban szereplő utónévnek megfelelő magyar utónévre történő javítását. 
 • Amennyiben a születési anyakönyvi okirat kettőnél több utónevet tartalmaz, úgy a szülőknek illetve a nagykorú gyermeknek nyilatkoznia kell, hogy melyik kettőt kívánja bejegyeztetni az anyakönyvbe. A nyilatkozat nélkül az anyakönyvvezető az első kettő utónevet jegyzi be. 
 • Amennyiben a szülők vagy azok egyike nem magyar állampolgár, az anyakönyvvezető a gyermek utónevét a születési anyakönyvbe kérelemre az érintett nem magyar állampolgárra irányadó szabályok szerint is bejegyezheti. 
 • külföldön tartózkodó magyar állampolgárok ott született gyermekük születésének hazai anyakönyvezése során a gyermek utóneveként a külföldi okiratban szereplő utónevet kell bejegyezni. 
 • Házasság hazai anyakönyvezése során a felek házassági neveként a külföldi házassági anyakönyvi kivonatban szereplő nevet kell feltüntetni. 
 • Ha a külföldi házassági okirat házassági nevet nem tartalmaz, a magyar állampolgárságú fél a jogszabályban felsorolt házassági névviselési formák közül választhat. Amennyiben a nyilatkozata nem beszerezhető, a házassági név rovatot a hazai anyakönyvben ki kell húzni. Az érintett később tett nyilatkozata alapján a választott házassági nevet az „Utólagos bejegyzések” rovatba kell feljegyezni. 
 • Ha csak az egyik házastárs adja be a házasság hazai anyakönyvezésére a kérelmet, úgy a másik házastárs nevében, annak házassági nevéről nem nyilatkozhat.

A születési névviselési forma módosítása

 • Ha a Spanyolországban megváltoztatott születési családi nevét és/vagy utónevét Magyarországon is használni szeretné, születési névváltoztatás iránti kérelmet kell benyújtania (ha a névváltozás nem házasságkötés vagy válás eredménye).
 • szülő névváltoztatása kiterjed a nevét viselő gyermekre is, ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri. Kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatába a szülő névváltozását akkor is feljegyzik, ha a gyermek neve nem változik. Nagykorú gyermek esetén csak akkor, ha a nagykorú gyermek azt kifejezetten kéri. 
 • Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülőnek hozzá kell járulnia.
 • Új névre kiállított anyakönyvi kivonatot az ügyfél csak akkor kap, ha ezt kifejezetten kéri, az adatlapon bejelölve.
 • Családi név megváltoztatására irányuló kérelem esetén – ha nem valamelyik családtag nevét kérelmezik – a kérelmezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a névváltoztatás a környezetében élő személyek közül senki személyiségi jogait nem sérti.
 • A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező magyar állampolgárságát igazoló irat hiteles másolatát, a kérelmező eredeti magyar születési / házassági anyakönyvi kivonatát, valamint azon személyek eredeti magyar születési anyakönyvi kivonatait, akiket a névváltozás érint.

A házassági névviselési forma módosítása

 • A házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után is az érintett kérelmére módosítható, ehhez ki kell tölteni a megfelelő adatlapot.
 • A házassági név családi nevekből képzett része legfeljebb kéttagú lehet.
 • Az elvált vagy özvegy nő volt férje nevének „-né” toldalékos formáját nem választhatja, ha a házasság fennállása alatt nem azt viselte, vagy használatától a bíróság eltiltotta. 
 • Újabb házasságkötés esetén a feleség volt férje nevét „-né” toldattal nem viselheti tovább, és ez a joga akkor sem éled fel, ha újabb házassága megszűnik.
 • A magyar állampolgár külföldön kötött házasságát, illetve válását Magyarországon is anyakönyveztetni kell, csak ezt követően adható be a házassági névviselési forma megváltoztatása iránti kérelem.
 • Ha mindkét fél módosítani kívánja házassági nevét, külön-külön kell kérelmezniük.
 • A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező magyar állampolgárságát igazoló irat másolatát, a házastárs érvényes személyazonosító okmányának másolatát, valamint a kérelmező eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonatát.

Formanyomtatványok

Mivel valamennyi anyakönyvi esemény rögzítése a Konzuli Hivatal által az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben történik, formanyomtatvány előzetes kitöltésére nincs szükség, ezeket a rendszer hozza létre a bevitt adatokkal. Az így kapott adatlapot a személyes ügyintézés során kell aláírnia.

https://konzinfo.mfa.gov.hu/konzuli-szolgaltatas/nyomtatvanyok