A. Magyar állampolgárság megállapítása iránti kérelem 

Ha a külföldön élő magyar állampolgár nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni magyar állampolgárságát (vagy annak meg nem létét) akár magyar, akár külföldi hatóság előtti eljárásban, akkor a belügyminisztertől állampolgársági bizonyítvány kiállítását kérheti. Állampolgársági bizonyítvánnyal igazolható a magyar állampolgárság fennállása, elvesztése vagy az a tény, hogy a kérelmező nem magyar állampolgár.

Magyar állampolgárságot tanúsító bizonyítvánnyal minden további eljárásban igazolhatja magyar állampolgársága fennállását, így a bizonyítvány birtokában magyar útlevelet igényelhet, külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezését kérheti, stb. Az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal bírálja el. A "Kérelmet" mellékleteivel együtt a lakóhely szerint illetékes magyar konzulnál kell személyesen benyújtani, aki azt továbbítja a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalba.

Az állampolgársági bizonyítvány a kiállításától számított három évig érvényes, amely időn belül igazolja az abban foglaltakat. Az érvényesség lejárta természetesen nem jár az állampolgársági státus megváltozásával.

A nyomtatványt magyar nyelven kell kitölteni, amit a kérelmező saját kezűleg ír alá. A konzul a kérelem átvételekor ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát  és hitelesíti annak aláírását. Külföldön élő kérelmező a lakóhelyén az arra feljogosított hatósággal is igazoltathatja személyazonosságát és hitelesíttetheti aláírását. A közjegyző (Notario) aláírását és pecsétjét a külképviseletnek felül kell hitelesítenie (diplomáciai felülhitelesítés), ehhez az adott közjegyzőnek levélben, vagy faxban el kell juttatnia aláírás-, pecsétmintáját, és közjegyzői kamarai számát a Konzulátus részére. Minden esetben csatolni kell a kérelmező születési anyakönyvi okmányát és a családi állapotát, illetve névviselését igazoló iratokat (pl. házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bontóítélet, névváltoztatási okirat) 

Az állampolgársági törvényeknek nincs visszaható hatálya, ezért mindig figyelembe kell venni az állampolgárságot befolyásoló esemény idején hatályban volt állampolgársági törvény rendelkezéseit.

Például:

  • az 1957. október 1-je előtt született gyermek a törvényes apa állampolgárságát követi. Magyar állampolgár anya után csak a házasságon kívül született gyermek szerezhetett magyar állampolgárságot.
  • ha magyar állampolgár nő 1957. október 1-je előtt külföldi állampolgárral kötött házasságot, magyar állampolgárságát elveszíthette. Ez minden esetben egyedi vizsgálatot igényel.
  • Magyarország és a volt szocialista országok között, a kettős állampolgárság kiküszöbölésére kétoldalú egyezmények voltak hatályban. Az egyezmények rendelkezéseit figyelembe kell venni az egyezmények fennállása idején, ún. vegyes házasságból született gyermekek állampolgárságának vizsgálatánál, függetlenül születési helyüktől. Egyes esetekben tehát a már jelzett iratok nem elegendőek az állampolgárság megállapításához, így további iratok bemutatása is szükséges. Pl. 

1. A külföldön született kérelmezőnek csatolnia kell szülei házassági okmányát. Ha a házassági anyakönyvi kivonat a születési adatokat nem tartalmazza, mellékelni kell a szülő (1957. október 1-je előtt született kérelmező esetében csak az apa) születési okmányát is. Ha már ő is külföldön született, mindazon felmenők (nagyszülő, dédszülő) anyakönyvi okmányait mellékelni kell, akiktől a kérelmező magyar állampolgárságát eredezteti.

2. Ha a kérelmező nő, nyilatkoznia kell családi állapotáról, valamennyi házasságkötésének helyéről és idejéről, házastársai személyi adatairól, továbbá a házastársak állampolgárságáról. Lehetőség szerint csatolja a házassági anyakönyvi kivonatait. Ha a kérelmező nő Magyarországon kötött házasságot és házassága fennáll, csak a házassági anyakönyvi kivonatba bejegyzett név viselésére jogosult.

3. Ha a kérelmező és/vagy szülei elcsatolt területen születtek, fel kell sorolnia 1921 utáni, Magyarország mai területén volt összes lakóhelyüket, vagy igazolnia kell illetőségi helyüket.

Az állampolgárság vizsgálatához az anyakönyvi okmányokat eredetiben kell csatolni. A kérelemhez mellékelt eredeti anyakönyvi okmányok - mint az állampolgársági nyilvántartások, illetve az anyakönyvi bejegyzés alapiratai - a hazai eljáró szerv irattárába kerülnek, így azokat a hatóság nem adja vissza a kérelmezőnek. A külföldi anyakönyvi okiratokat - amennyiben azok nem angol, vagy német nyelvűek, illetve többnyelvű dokumentum esetén az egyik nyelv nem az angol, vagy a német - hitelesített magyar nyelvű fordítással együtt kell mellékelni. (Figyelem: hiteles fordítást kell mellékelni minden olyan esetben, ha az okirat folyóírással került kiállításra, valamint ha megjegyzést tartalmaz a kiállító hatóság nyelvén.)

Ha az anyakönyvi esemény Magyarországon történt és az okmány beszerzése a kérelmezőnek nagy terhet jelentene, akkor azt a pontos adatok ismeretében Magyarország mai területéről a konzulátus díj ellenében beszerzi. (Ha az anyakönyvi esemény Budapesten történt, a kérelmezőnek a kerületet pontosan meg kell jelölnie.) Az okmánybeszerzéssel az állampolgársági eljárás ideje értelemszerűen meghosszabbodik.

Egyházi anyakönyvi okmányokat (keresztlevél, házasságlevél) csak abban az esetben tud az Állampolgársági Igazgatóság elfogadni, ha az adott időpontban nem volt állami anyakönyvezés. Magyarországon 1895. október 1-jétől vezetik az állami anyakönyveket. Külföldön történt anyakönyvi esemény okirattal történő igazolásától nem tudunk eltekinteni.

Az eljárás díját a kérelem benyújtásakor a Konzulátus számlavezető bankjában befizetéssel vagy utalással kell kiegyenlíteni, készpénzes fizetésre a Konzulátuson nincs lehetőség.

Bankszámlaszám:
BANCO SANTANDER 
00 49 4698 1129 1637 2847

Kérjük, hogy minden befizetés/átutalás esetében tüntessék fel a "Megjegyzés" (spanyolul: "Concepto") rovatban a kérelmező teljes nevét.

Az állampolgárság megállapítási eljárás lefolytatása kb. 3-6 hónapot vesz igénybe, de bonyolultabb, összetettebb ügyekben hosszabb ideig is eltarthat.

B. Lemondás a magyar állampolgárságról

A külföldön élő személy magyar állampolgárságát lemondással szüntetheti meg. A lemondó nyilatkozatot a külföldi lakóhely szerint illetékes magyar külképviseleten kell személyesen megtenni. A kérelmezőnek nem lehet Magyarországon bejelentett lakóhelye. Ha van, azt a bejelentett lakcím szerinti önkormányzat jegyzőjénél meg kell szüntetnie.

A lemondásra irányuló nyilatkozathoz a következő iratokat kell - eredetiben - benyújtani:

  • a magyar állampolgárság bizonyítása (ez lehetséges az érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány vagy egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány bemutatásával),
  • születési anyakönyvi kivonat,
  • a családi állapot igazolása (ez történhet az elhunyt házassági anyakönyvi kivonatnak vagy a jogerős bontóítéletnek vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatának bemutatásával),
  • a külföldi állampolgárság igazolására, ennek hiányában pedig a külföldi állampolgárság megszerzésének valószínűsítésére szolgáló irat,
  • igazolás arról, hogy a nyilatkozó a végleges külföldi letelepedés szándékával megszüntette magyarországi lakcímét. 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyilatkozat érvényességéhez az összes említett irat benyújtása szükséges.

A házastársak és kiskorú gyermekeik közös nyilatkozatot terjeszthetnek elő. Ehhez a házastársak és a 14. életévüket betöltött kiskorúak személyes megjelenése szükséges. Elvált vagy különélő házastársak, illetve szülők kiskorú gyermekének lemondási nyilatkozatához is szükséges mindkét szülő hozzájárulása, függetlenül attól, hogy a gyermeket a bíróság kinél helyezte el. Ez alól kivételt jelent, ha a bíróság a szülői felügyeleti jogot megszüntette, ezt viszont a jogerős bírósági határozat bemutatásával igazolni kell.

Az eljárás - hiánytalan kérelem esetén - körülbelül 5-6 hónapig tart.

C. Formanyomtatványok:

1. Állampolgárság igazolása

1. Állampolgárság igazolása iránti kérelem 

2. A magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozat 

1. A magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozat kitöltéséről 

2. Magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló nyilatkozat 

3. A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat 1957.október 1-je előtt született személy részére 

1. Tájékoztató a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat kitöltéséről, az 1957. október 1-je előtt született személy részére 

2. A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat, az 1957. október 1-je előtt született személy részére 

4. Lemondás a magyar állampolgárságról 

1. Lemondás a magyar állampolgárságról