A lejárt magyar útlevél meghosszabbítására nincs lehetőség, új útlevelet a Konzulátuson vagy Magyarországon lehet kérelmezi. Az útlevélkérelem kizárólag személyesen nyújtható be a Konzulátuson, mivel szükség van digitális fénykép készítésére, ujjlenyomat-, valamint digitális aláírás vételezésére, ami csak a Konzulátuson rendelkezésre álló, a biometrikus adatok levételére alkalmas berendezés segítségével történhet.

A kérelemhez a következőek szükségesek:

 1. magyar állampolgárság bizonyítása (ez lehetséges érvényes - vagy egy évnél nem régebben lejárt - magyar útlevél, érvényes magyar személyi igazolvány vagy három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány bemutatásával) 
 2. a személyazonosság igazolása (ez lehetséges érvényes útlevél, érvényes személyi igazolvány, kártya formátumú érvényes vezetői engedély, illetve születési anyakönyvi kivonat útján) 
 3. házasságkötés folytán történt névváltozás esetén a házassági anyakönyvi kivonat 
 4. az útlevél illetékének és konzuli díjának befizetése a Konzulátus bankszámlájára

A díjakat és illetékeket a kérelem benyújtásakor a Konzulátus számlavezető bankjában befizetéssel vagy utalással kell kiegyenlíteni, készpénzes fizetésre a Konzulátuson NINCS lehetőség.

Bankszámlaszám:

BANCO SANTANDER
00 49 4698 1129 1637 2847

Kérjük, hogy minden befizetés/átutalás esetében tüntessék fel a "Megjegyzés" (spanyolul: "Concepto") rovatban a kérelmező teljes nevét. 

Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott útlevél pótlása esetén a külképviselet további díjat is felszámíthat.

Az új útlevél kiállításának feltétele lehet adott esetben a családi állapot változásainak ( házasság, válás ) anyakönyvezése. Ez az útlevélkérelemmel egyidejűleg a konzuli képviseleten kérelmezhető. Ehhez a megfelelő dokumentumok bemutatása (házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat, jogerős bontóítélet stb. ) és a felmerülő további díjak befizetése szükséges.

Az elkészült útleveleket a Konzulátuson lehet átvenni, illetve gyorspostával (MRW) tudjuk elküldeni a megadott címre az ügyfél költségére. 

További tudnivalók:

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez szükséges a szülőknek (törvényes képviselőknek) a közjegyző, a gyámhatóság vagy az útlevélhatóság (külképviselet) előtt személyesen megtett, az útlevél kiadásához hozzájáruló nyilatkozata vagy a szülői felügyelet megszűnését vagy szünetelését igazoló jogerős bírósági határozat magyar fordítással.

Az új útlevelek kiállítása Magyarországon, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatalában (KEKKH) történik. Az eljárás hiánytalan kérelem esetén - tekintettel arra, hogy a Konzulátusnak kéthetente van futárpostája - általában 4-6 hétig tart. 

Állampolgársági vizsgálat szükségessége esetén pedig, akár több hónapot is igénybe vehet.

A fentieknek megfelelően kérjük a tisztelt Ügyfeleket, hogy útlevelük lejárta előtt pár hónappal már adják be az új útlevélkérelmet. 

Amennyiben sürgős hazautazás esete áll fenn, a Konzulátus kiadhat hazatérésre jogosító ideiglenes útlevelet, 30 Euro befizetésének terhe mellett. Sürgős esetben Magyarországon a Központi Okmányirodában (Bp., XIII. kerület, Visegrádi utca 110-112.) - a megfelelő pótdíjak mellett - 1, 3, illetve 7 napon belül elintézhető az új útlevél.
http://www.nyilvantarto.hu/hu/utlevel
http://www.nyilvantarto.hu/hu/ugyfelszolgalatok_kozpontiokmanyiroda

Ideiglenes (hazautazásra- vagy továbbutazásra szóló útlevél):

Az a magyar állampolgár igényelheti, akinek útlevele vagy úti okmánya elveszett, eltulajdonították, megrongálódott, illetve személyazonosság megállapítására más módon alkalmatlanná vált.

A kirabolt magyar állampolgároknak az ideiglenes útlevélkérelem benyújtása és az ideiglenes útlevél kiállítása végett személyesen meg kell jelenniük a Konzulátuson. Az ideiglenes útlevélkérelem benyújtásakor továbbá szükség van 1 darab, hat hónapnál nem régebbi igazolványképre, valamint rendőrségi feljelentésről készült jegyzőkönyvre, amelyet a legközelebbi, vagy bármelyik rendőrségen lehet beszerezni. 

Segítség:

 1. „me robaron” azt jelenti „kiraboltak” 
 2. „la denuncia” azt jelenti „feljelentés, bejelentés” 
 3. „hacer/presentar denuncia” azt jelenti „feljelentést tenni” 
 4. „quisiera(ejtsd:kisziéra) presentar(prezentár) una denuncia(ejtsd:denunszia) azt jelenti „szeretnék feljelentést tenni”

Az eljárás díja 30 Euro.

A díjakat és illetékeket a kérelem benyújtásakor a Konzulátus számlavezető bankjában befizetéssel vagy utalással kell kiegyenlíteni, készpénzes fizetésre a Konzulátuson NINCS lehetőség.

Bankszámlaszám:

BANCO SANTANDER
00 49 4698 1129 1637 2847

Kérjük, hogy minden befizetés/átutalás esetében tüntessék fel a "Megjegyzés" (spanyolul: "Concepto") rovatban a kérelmező teljes nevét. 

KÖLTSÉGEK:

1.   Magánútlevél 18 év alatti gyermeknek (1 kiskorú gyermeket nevelő család esetén): 48 €
2.   Magánútlevél 18 év alatti gyermeknek (2 kiskorú gyermeket nevelő család esetén): 44 €
3.   Magánútlevél 18 év alatti gyermeknek (3 vagy több kiskorú gyermeket nevelő család esetén): 42 €
4.   Magánútlevél 18-70 éves kor között: 64 € (5 évre szóló)
5.   Magánútlevél 18-70 éves kor között: 85 € (10 évre szóló)
6.   Magánútlevél 70 éves kor felett: 48 €

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK:

Mi az a biometrikus útlevél?

Biometrikus útlevélnek nevezzük azt az útlevelet, amelynek hátoldalába tároló elem (chip) került beépítésre, amely az adatoldalon található adatokat, valamint az ujjnyomatot tartalmazza digitális formában.

Magyarország a tároló elemet is tartalmazó útlevelek bevezetésével Uniós kötelezettségének tett eleget. Az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó rendeletében ugyanis úgy határozott, hogy az úti okmányokban biometrikus azonosítókat kell beilleszteni annak érdekében, hogy az okmány és annak valódi birtokosa között megbízható kapcsolat jöjjön létre.

A megvalósítás két fázisban történt. Az első fázisban beépítésre került az útlevél hátsó oldalába a tároló elem, amelyen digitális formában rögzítésre került az arcképmás, mint biometrikus adat, az adatoldalon található egyéb adatokkal együtt. 2006. augusztus 29. napjától kizárólag ilyen útlevél került kiállításra Magyarországon.

A második fázisban a fenti adatokon túl az ujjnyomat is rögzítésre került a tároló elemen. Az ilyen útlevelek 2009. június 28. napjától kerülnek kiállításra.

Mennyi ideig érvényes a magánútlevél?

A magánútlevél érvényességi ideje:

 • 6 éves kor betöltéséig 3 év 
 • 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év* 
 • 18 és 70 év közöttiek esetében 5 év*, illetve kérelemre 10 év* 
 • 70 éven felülieknél 10 év* 
 • második magánútlevél, ha foglalkozás gyakorlása céljából kerül kiállításra, az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának időtartamáig, de legfeljebb 2 év 
 • második magánútlevél, ha különös méltánylást érdemlő okból kerül kiállításra, vagy foglalkozás gyakorlása céljából kerül kiadásra, de az okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a második biometrikus adat adására a kérelmező átmenetileg fizikailag képtelen, vagy mert a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint a kérelmező kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé 1 év 

* Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a kiállított okmány ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert

■ annak adására a kérelmező átmenetileg fizikailag képtelen, vagy 
■ a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint a kérelmező a kérelem előterjesztésekor egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni. 

Milyen útlevelekkel lehet vízummentesen utazni az Egyesült Államokba?

Az Egyesült Államokba történő vízummentes utazásnak, az úti okmány tekintetében, a 2006. augusztus 29. napját követően kiállított útlevél a feltétele. 

Lehet-e vezetői engedéllyel külföldre utazni?

Nem. Ez az okmány kizárólag járművezetésre jogosít, kártyaformátumú változata belföldön személyazonosításra is szolgál. 

Mely országokba lehet személyazonosító igazolvánnyal utazni?

Érvényes személyazonosító igazolvánnyal utazni lehet az EGT-állam területére, valamint nemzetközi szerződés alapján, illetve ha azt EGT-államnak nem minősülő állam belső joga biztosítja.
EGT-állam:

 • az Európai Unió tagállama: 
 • Ausztria 
 • Belgium 
 • Bulgária 
 • Ciprus 
 • Csehország 
 • Dánia 
 • Egyesült Királyság 
 • Észtország 
 • Finnország 
 • Franciaország 
 • Görögország 
 • Hollandia 
 • Írország 
 • Lengyelország 
 • Lettország 
 • Litvánia 
 • Luxemburg 
 • Magyarország 
 • Málta 
 • Németország 
 • Olaszország 
 • Portugália 
 • Románia 
 • Spanyolország 
 • Szlovákia 
 • Szlovénia 
 • Svédország 
 • az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam: 
 • Izland 
 • Liechtenstein 
 • Norvégia 
 • az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez: 
 • Svájc 
 • Nemzetközi szerződést az alábbi országokkal kötött a Magyar Állam:
 • Andorra 
 • Horvátország 
 • Svájc 
 • Az alábbi országok belső joga biztosítja az utazást személyazonosító igazolvánnyal:
 • Bosznia-Hercegovina 
 • Macedón Köztársaság 
 • Montenegró 
 • Szerbia Köztársaság 

Személyazonosító igazolvánnyal – annak formátumától függetlenül - valamennyi magyar állampolgár gyakorolhatja a külföldre utazás jogát függetlenül attól, hogy kiskorú-e vagy nagykorú.

További, részletes információ az alábbi oldalon:

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/vizummegallapodasok