Magyarország Madridi Nagykövetségének konzulja a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény alapján konzuli tanúsítványt állíthat ki:

  • aláírás vagy kézjegy valódiságáról, amennyiben azt a konzul előtt személyesen megjelent fél vagy a jogi személy felhatalmazott képviselője konzul jelenlétében írja alá, vagy az okiraton szereplő aláírását a sajátjának ismeri el (aláírás/cégjegyzés hitelesítése),
  • arról, hogy a másolat a konzul előtt felmutatott eredeti okirattal megegyező (másolat hitelesítése),
  • fordítás helyességéről, ideértve a konzul által készített hiteles fordítást is (fordítás hitelesítése),
  • magyar állampolgár életben létéről (életbenlét igazolása).

 

Aláírás hitelesítése

Aláírás hitelesítésére csak előzetes időpont egyeztetés alapján, kizárólag személyesen kerülhet sor. Aláírás hitelesítése esetén az ügyfél az iratot a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben az ügyfélnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak nem áll módjukban az ügyfél számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

A hitelesítés előfeltétele, hogy az aláíró a személyazonosságát érvényes, fényképpel ellátott személyazonosító okmánnyal igazolja. Személyazonosító okmány hiányában a hitelesítés nem végezhető el. 

Amennyiben az aláírás jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nevében történik (cégjegyzés hitelesítése), az aláíró ügyfélnek a személyazonossága mellett igazolnia kell a cégképviseleti jogosultságát, valamint a hatósági, illetve cégbírósági bejegyzés megtörténtét is, amennyiben a szervezet létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges. A cégképviseleti jogosultság és a cégbírósági bejegyzés megtörténte 30 napnál nem régebbi közokirattal igazolható (hiteles cégkivonat, hiteles cégmásolat). 

Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (Céginformációs Szolgálat) honlapján keresztül ingyenesen elérhető tárolt cégkivonat nem közokirat, így azt a fentiek igazolására nem tudjuk elfogadni.

Külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében történő aláírás esetén a szervezet saját országának joga szerint szükséges igazolni a bejegyzés megtörténtét és az ügyfél képviseleti jogosultságát.

 

Másolat hitelesítése

Másolat hitelesítése előzetes időpontegyeztetéssel személyesen vagy postai úton is intézhető. Fontos, hogy a kérelem postai úton történő benyújtása esetén az eredeti okiratot minden esetben küldje meg. A konzul másolat hitelesítés esetén a tanúsítványban kizárólag azt igazolja, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyezik. Másolat hitelesítésekor az alapirat valódiságát, illetőleg a kiállításra jogosulttól való származását a konzul nem vizsgálja és nem is igazolja. A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes, fényképes személyazonosító okmányát, postai úton benyújtott kérelemnél pedig be kell küldeni az okmányról készített másolatot.

 

Fordítás hitelesítése

Fordítás hitelesítése előzetes időpontegyeztetéssel személyesen vagy postai úton is intézhető. Az elkészített fordítás hitelesítése esetében a lefordított okmányt, szöveget be kell nyújtania. Hiteles fordítás elkészítését a konzul a leterheltségre tekintettel csak kivételes esetben tudja vállalni. A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes, fényképes személyazonosító okmányát, postai úton benyújtott kérelemnél pedig be kell küldeni az okmányról készített másolatot.

Amennyiben Magyarországon kívánja felhasználni az okiratot, spanyolról – magyarra fordítás esetén az alábbi megoldások fogadhatók el:

  • az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet hiteles fordítást; vagy
  • a Nagykövetség konzulja hitelesíti a spanyol fordító által elkészített fordítást; vagy
  • az OFFI hitelesíti valamely más fordító által elkészített fordítást.

Az OFFI az alábbi linken érhető el: http://www.offi.hu/ 

Amennyiben Spanyolországban kívánja felhasználni az okiratot, magyarról – spanyolra fordítás esetén az alábbi megoldások fogadhatók el:

  • hiteles fordítók által készített fordítások. A spanyol-magyar-spanyol nyelven akkreditált hiteles fordítók listája az alábbi linken érhető el: Hiteles fordítók listája Spanyolországban ESP-HUN-ESP
  • konzul által hitelesített fordítás, amelynek keretében elsősorban a magyar anyakönyvi kivonat és erkölcsi bizonyítvány fordítását tudjuk vállalni spanyol, illetve angol nyelvre.

A kérelmet lehetősége van online is előkészíteni a Konzinfo Ügysegéd rendszerben.

 

Életbenlét igazolása

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az általa folyósított ellátásban részesülő, külföldön élő vagy tartózkodó személyes adatainak egyeztetését minden évben kezdeményezi egy adategyeztetésre szolgáló nyomtatvány megküldésével. A nyugdíjasoknak az adategyeztetés céljából kiküldött nyomtatványt pontosan kitöltve, aláírva és hitelesíttetve kell visszaküldeniük. 

Amennyiben az életbenléti igazoláshoz az aláírását a nagykövetségen kívánja hitelesíttetni, akkor az online időpontfoglalón keresztül az 'Életbenlét igazolása' ügytípusra kell időpontot foglalni. Az életbenléti igazoláson az aláírás hitelesítése díjmentes.