HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS, NÉVVÁLTOZTATÁS 

A magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeit Magyarországon is anyakönyveztetni kell, függetlenül attól, hogy magyar állampolgárságukat mikor és milyen jogcímen szerezték. Magyarországon egy speciális anyakönyv tartalmazza a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeit, az ún. hazai anyakönyv, mely a Budapest Főváros Kormányhivatalában található.

A magyarországi eljáró hatóság elérhetősége anyakönyvezési ügyekben:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Postai cím: 1364 Budapest, Pf.: 234.
Címük: 1075 Budapest, Károly krt. 11.
Telefonszám: +36 1 323-3176
E-mail cím: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu 

Személyes ügyfélfogadási idő: minden szerdán 08:30-12:00-ig (csak a már korábban benyújtott kérelmek után lehet érdeklődni, eljárást indítani nem lehet) 

Figyelem: a hazai anyakönyvezési ügyek átfutási ideje jelenleg 5-6 hónap. Mivel gyermek részére útlevelet csak a magyarországi anyakönyvezés megtörténte után lehet igényelni, kérjük ügyfeleinket, hogy ezt az időtartamot vegyék irányadónak esetleges utazásaik tervezésekor!

Konzulátusunk feladata a hazai anyakönyvezésre irányuló kérelmek átvétele és továbbítása az illetékes hazai hatósághoz. A kérelem átvételekor a magyar állampolgárság fennállását minden esetben vizsgálni kell. A magyar állampolgárság igazolását 

 • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal
 • érvényes vagy olyan útlevéllel, amely egy éven belül járt le; 
 • három éven belül kiállított állampolgársági bizonyítvánnyal lehet megtenni. 

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező magyar állampolgársága nem igazolt, az újszülött külföldön történt születése hazai anyakönyvezésének esetét kivéve csatolni kell a kitöltött állampolgárság igazolása iránti kérelmet és a kérelemnyomtatványon felsorolt, az állampolgárság igazolásához szükséges okiratokat.

Általános szabályok

 • A benyújtáskor kitöltött adatlapnak az érintett anyakönyvi esemény időpontjában fennálló állapotot kell tükröznie. A hazai anyakönyvezés során az eseményt a születés, házasságkötés, válás vagy haláleset időpontjának megfelelő állapot szerint kell anyakönyvezni.
 • A külföldi helységnevet az illető országban használatos módon kell anyakönyvezni. A hivatalos külföldi helységnév mellett - ha ismert és volt hivatalos magyar elnevezése - zárójelben a magyar elnevezést is fel kell tüntetni.
 • A születés, házasság és válás hazai anyakönyvezése iránti kérelmet az érdekelt, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja személyesen nyújthatja be; a haláleset hazai anyakönyvezése postai úton is kezdeményezhető.
 • A kérelemhez az anyakönyvi kivonatot eredetiben kell benyújtani. Ezt a hazai anyakönyvi eljárás befejeztével csak akkor kapják vissza, ha ezt az igényt a kérelem beadásakor jelezték, és a kérelemhez az anyakönyvi kivonat egy másolatát is csatolták.
 • Az elkészült anyakönyvi kivonat a kérelem benyújtásától számított 3-4 hónap múlva vehető kézhez.
 • Apai elismerő nyilatkozat Spanyolországban kizárólag konzulátusunkon vagy a barcelonai főkonzulátuson tehető, tiszteletbeli konzul előtt nem. Kivételes esetekben (távolság, mozgásban való egyéb akadályoztatás) az anya és a 14 évesnél nagyobb gyermek személyes jelenlététől el lehet tekinteni, ebben az esetben az ő aláírásuk hitelesítését a tiszteletbeli konzul végzi el. Az apának ekkor is meg kell jelennie Madridban vagy Barcelonában, az anya és a 14 évesnél idősebb gyermek csak ezt követően teheti meg hozzájáruló nyilatkozatát a tiszteletbeli konzul előtt. Egyéb esetekben mindkét szülő személyes jelenléte szükséges a nyilatkozat megtételéhez.
 • Amennyiben a szülők házassága nincs Magyarországon anyakönyvezve, a gyermek hazai anyakönyvezésének kérelmezésével együtt azt is kérelmezni kell.
 • A gyermekek családi nevére vonatkozóan a férjnek és a feleségnek együttesen kell nyilatkozniuk, ezért az adatlapot mindkettejüknek alá kell írni.
 • Amennyiben a házasság nincs Magyarországon anyakönyvezve, a válás hazai anyakönyvezésének kérelmezésével együtt azt is kérelmezni kell.

A kérelemnyomtatványokon nem szükséges a kérelmezők aláírását hitelesíteni, illetve a bemutatott másolatokat hitelesíteni, akkor sem, ha a felek egyike külföldi állampolgár.

A hazai anyakönyvezési eljárások ingyenesek. Kivételt csak az apai elismerő nyilatkozat jelent, melynek díja 35.- EUR, egyéb eljárási díjat vagy illetéket nem kell fizetni. Az apai elismerő nyilatkozat díját a kérelem benyújtásakor a madridi magyar konzulátus számlavezető bankjában kell kiegyenlíteni befizetéssel vagy átutalással. Készpénzes fizetésre nincs lehetőség. 

Bankszámlaszám: 
BANCO SANTANDER, 0049 4698 11 2916 3728 47 

Kérjük, hogy minden befizetés/átutalás esetében tüntessék fel a „Megjegyzés” (spanyolul: „Concepto”) rovatban a kérelmező teljes nevét.

A hazai anyakönyvezési, illetve névváltoztatási eljárások tiszteletbeli konzul előtt is elindíthatóak (az apai elismerő nyilatkozat kivételével). A tiszteletbeli konzulok a kérelmek felterjesztéséért eljárásonként 10.- EUR szállítási költségátalányt szedhetnek.

A kérelmezéshez szükséges dokumentumok

1) Születés hazai anyakönyvezése: 

 • A születés hazai anyakönyvezésére irányuló kitöltött kérelem. Aláírására a konzul előtt kerül sor. 
 • A születés tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat. Figyelem: a Spanyolországban használatos Családi Könyv (Libro de Familia) nem felel meg az ügyintézéshez. Minden esetben a nemzetközi születési anyakönyvi kivonatot (Partida de Nacimiento Internacional) kérjük, amelyet a születés helye szerinti anyakönyvi hivatal (Registro Civil) ingyenesen kiállít. Amennyiben ennek megjegyzés-rovatában nincs bejegyzés, a nemzetközi anyakönyvi kivonatot nem kell lefordítani
 • Szülők személyazonosító okmányai és magyar lakcímigazolványai eredetiben.
 • Kitöltött és mindkét szülő által aláírt adatlap a gyermek nyilvántartásba vételéhez. Az anyakönyvezendő gyermeket csak az apa vagy az anya azon állandó, magyarországi vagy külföldi címére tudják bejelenteni, amely a KEKKH nyilvántartásában szerepel. Ha mindkét szülő Magyarországon élő magyar állampolgárként van bejelentve, a gyermeket is csak Magyarországon élő magyar állampolgárként jelenthetik be (az adatlapon a szállásadó adatait is kötelező kitölteni). Ha az egyik szülő külföldön élő magyar állampolgár vagy külföldi és nem szerepel a KEKKH nyilvántartásában, akkor viszont kérhetik a gyermek külföldön élő magyar állampolgárként való nyilvántartásba vételét. A bejelentésnek mindkét esetben valamelyik szülő állandó lakcímére kell megtörténnie. 
 • Szülők házassági anyakönyvi kivonata eredetiben. Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, úgy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat szükséges, amit a kérelmezéskor a konzul előtt is meg lehet tenni. Az apai elismerő nyilatkozatot meg lehet tenni a gyermek születése után, vagy a gyermek születése előtt is, ez esetben másfajta nyomtatványt kell kitölteni.
 • Minden dokumentumból két másolat.

2) Házasság hazai anyakönyvezése

 • A házasság hazai anyakönyvezésére irányuló kitöltött kérelem. Aláírására a konzul előtt kerül sor, mindkét házastárs aláírására szükség van.
 • A házasság tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat. Figyelem: a Spanyolországban használatos Családi Könyv (Libro de Familia) nem felel meg az ügyintézéshez. Minden esetben a nemzetközi házassági anyakönyvi kivonatot (Acta de Matrimonio Internacional) kérjük, amelyet a házasságkötés helye szerinti anyakönyvi hivatal (Registro Civil) ingyenesen kiállít. Amennyiben ennek megjegyzés-rovatában nincs bejegyzés, a nemzetközi anyakönyvi kivonatot nem kell lefordítani.
 • Házasulók személyazonosító okmányai eredetiben.
 • Házasulók nyilatkozatai a házassági névviselésről.
 • Ha a házastársak egyik nem jelenik meg személyesen a kérelem benyújtásakor, az ő nyilatkozata a gyermek családi nevére vonatkozóan.
 • A házasságkötés előtti családi állapot igazolására elvált családi állapot esetén jogerős bontóítélet, özvegy családi állapot esetén az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
 • Házasulandók születési anyakönyvi kivonatainak másolata.
 • Minden dokumentumból két másolat.

3) Válás hazai anyakönyvezése

 • A válás hazai anyakönyvezésére irányuló kitöltött kérelem. Aláírására a konzul előtt kerül sor. 
 • A felek személyazonosító okmányai eredetiben.
 • A válás bejegyzését is tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat és annak hiteles magyar fordítása.
 • A házasság felbontását igazoló eredeti jogerős ítélet és annak hiteles magyar fordítása. 
 • A 2004. május 1. után EU-tagállamban kimondott válás esetén ún. Brüsszel II. igazolás. Az igazolást csak külön kérésre adja ki a válást kimondó bíróság. Nem szükséges fordíttatni.
 • Amennyiben a volt házastárs vissza kívánja venni születési nevét, ki kell töltenie az erre rendszeresített adatlapot.
 • Minden dokumentumból két másolat.

4) Haláleset hazai anyakönyvezése

 • A haláleset hazai anyakönyvezésére irányuló kitöltött kérelem.
 • Az elhalálozás tényét bizonyító eredeti okirat (Acta de defunción) és annak hiteles magyar fordítása.
 • Az elhunyt személyazonosító okmánya eredetiben.
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonatának másolata.
 • Az elhunyt családi állapotának igazolására házassági anyakönyvi kivonat másolata, jogerős bírósági ítélet másolata vagy halotti anyakönyvi kivonat másolata.
 • Minden dokumentumból két másolat.

Névviselés, névváltoztatás

A névviselés általános szabályai

 • A születési név az a név, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll. A családi név egy- vagy kéttagú. A kéttagú családi név tagjait kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két utónevet lehet.
 • A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a családjogi törvényben felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet. A házassági név családi nevekből képzett része legfeljebb kéttagú lehet. 
 • Amennyiben a kérelmező aláírja az Adatlapot, úgy személyesen nyilatkozik a benne foglaltakról és elfogadja az abban lévő adatok valódiságát. 
 • A kettőnél több utónévvel rendelkezők kérhetik, hogy anyakönyvi kijavítás után csak két utónevük maradjon. (Ez minden esetben csak a saját utónévre vonatkozik.) 
 • A gyermek családi nevének megállapítására vonatkozó jogi szabályozást a családjogi törvény. 42. §(1) bekezdése tartalmazza. 
 • A gyermek – szüleinek megállapodása szerint – apjának vagy anyjának családi nevét viseli. A saját nevüket viselő szülők megállapodása alapján a gyermek az apa és az anya családi nevét együtt is viselheti. 
 • A házasságban élő szülők valamennyi, a házasság fennállása alatt született közös gyermekének csak azonos családi neve lehet. 
 • Közös házassági nevet viselő házastársak gyermeke csak a szülők közös házassági nevét viselheti. 
 • A gyermek családi neve legfeljebb kéttagú lehet. 
 • Születés hazai anyakönyvezése során a gyermek családi neveként a külföldi okiratban szereplő családi nevet kell feltüntetni, feltéve, hogy az a családjogi törvény szabályainak megfelel. Ha nem felel meg, a szülők nyilatkozata – nagykorú gyermek születésének hazai anyakönyvezése során az érintett nyilatkozata – alapján kell a családi nevet feltüntetni. 
 • Abban az esetben, ha a gyermek családi jogállása teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételével rendeződik, vagy bíróság állapítja meg az apa személyét, a szülőknek a gyermek családi nevének meghatározásakor választási lehetőségük van; a gyermek vagy az apja vagy az anyja családi nevét, vagy kettőjük összekapcsolt családi nevét viselheti. 
 • Magyar állampolgár születésének hazai anyakönyvezése során kérheti a külföldi anyakönyvi okiratban szereplő utónévnek megfelelő magyar utónévre történő javítását. 
 • Amennyiben a születési anyakönyvi okirat kettőnél több utónevet tartalmaz, úgy a szülőknek illetve a nagykorú gyermeknek nyilatkoznia kell, hogy melyik kettőt kívánja bejegyeztetni az anyakönyvbe. A nyilatkozat nélkül az anyakönyvvezető az első kettő utónevet jegyzi be. 
 • Amennyiben a szülők vagy azok egyike nem magyar állampolgár, az anyakönyvvezető a gyermek utónevét a születési anyakönyvbe az érintett nem magyar állampolgárra irányadó szabályok szerint is bejegyezheti. 
 • A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok ott született gyermekük születésének hazai anyakönyvezése során a gyermek utóneveként a külföldi okiratban szereplő utónevet kell bejegyezni. 
 • Házasság hazai anyakönyvezése során a felek házassági neveként a külföldi házassági anyakönyvi kivonatban szereplő nevet kell feltüntetni. 
 • Ha a külföldi házassági okirat házassági nevet nem tartalmaz, a magyar állampolgárságú fél a családjogi törvényben felsorolt házassági névviselési formák közül választhat. Amennyiben a nyilatkozata nem beszerezhető, a házassági név rovatot a hazai anyakönyvben ki kell húzni. Az érintett később tett nyilatkozata alapján a választott házassági nevet az „Utólagos bejegyzések” rovatba kell feljegyezni. 
 • Ha csak az egyik házasfél adja be a házasság hazai anyakönyvezésére a kérelmet, úgy a másik házasfél nevében, annak házassági nevéről nem nyilatkozhat.

A születési névviselési forma módosítása

 • Ha a Spanyolországban megváltoztatott születési családi nevét és/vagy utónevét Magyarországon is használni szeretné, születési névváltoztatás iránti kérelmet kell benyújtania (ha a névváltozás nem házasságkötés vagy válás eredménye).
 • A szülő névváltoztatása kiterjed a nevét viselő gyermekre is, ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri. Kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatába a szülő névváltozását akkor is feljegyzik, ha a gyermek neve nem változik. Nagykorú gyermek esetén csak akkor, ha a nagykorú gyermek azt kifejezetten kéri. 
 • Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülőnek hozzá kell járulnia.
 • Új névre kiállított anyakönyvi kivonatot az ügyfél csak akkor kap, ha ez kifejezetten kéri, az adatlapon bejelölve.
 • Családi név megváltoztatására irányuló kérelem esetén – ha nem valamelyik családtag nevét kérelmezik – a kérelmezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a névváltoztatás a környezetében élő személyek közül senki személyiségi jogait nem sérti.
 • A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező magyar állampolgárságát igazoló irat hiteles másolatát, a kérelmező eredeti magyar születési / házassági anyakönyvi kivonatát, valamint azon személyek eredeti magyar születési anyakönyvi kivonatait, akiket a névváltozás érint.

A házassági névviselési forma módosítása

 • A házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után is a családjogi törvény szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható, ehhez ki kell tölteni a megfelelő adatlapot.
 • A házassági név családi nevekből képzett része legfeljebb kéttagú lehet.
 • Az elvált vagy özvegy nő volt férje nevének „-né” toldatos formáját nem választhatja, ha a házasság fennállása alatt nem azt viselte, vagy használatától a bíróság eltiltotta. 
 • Újabb házasságkötés esetén a feleség volt férje nevét „-né” toldattal nem viselheti tovább, és ez a joga akkor sem éled fel, ha újabb házassága megszűnik.
 • A magyar állampolgár külföldön kötött házasságát, illetve válását Magyarországon is anyakönyveztetni kell, csak ezt követően adható be a házassági névviselési forma megváltoztatása iránti kérelem.
 • Ha mindkét fél módosítani kívánja házassági nevét, külön-külön kell kérelmezniük.
 • A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező magyar állampolgárságát igazoló irat hiteles másolatát, a házastárs érvényes személyazonosító okmányának hiteles másolatát, valamint a kérelmező eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonatát.

Formanyomtatványok

Állampolgárság igazolása

Állampolgárság igazolása iránti kérelem

Születés hazai anyakönyvezése

Házasság hazai anyakönyvezése

Válás hazai anyakönyvezése

Haláleset hazai anyakönyvezése

Névváltoztatás